Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

เปิดอ่าน 234 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (English Classroom Activities for Active Learning) วิทยากรโดย ผศ.ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 074-322521 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-809835 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ดาวน์โหลด         ใบสมัคร     

                        กำหนดการ    

วันที่เผยแพร่


2016-03-23

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top