Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

แจ้งเลื่อนสอบ TOEIC

เปิดอ่าน 498 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

             

             จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาการระบาด รวมทั้งควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ในการนี้ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากกำหนดเดิม วันที่ 30 มกราคม 2564 เลื่อนไปเป็น 27 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

         หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศเรื่องวัน เวลา สถานที่ ได้ทางเว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ http;//lc.nstru.ac.th และ Fanpage: Language Center NSTRU

 

 

วันที่เผยแพร่


2021-01-06

คำสำคัญ


TOEIC, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top