Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครอาจารย์และบุคลากรเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 249 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

                 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 มีมติให้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 ข้อ 8 รวมถึง ข้อ 7 ที่ระบุว่า “กรณีที่ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 หรือข้อ 6 ก็ให้สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำได้ แต่จะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English Skills Development Course (ESDC) ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีเวลาเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าอบรมภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่กำหนด”

                 จากมติที่ประชุมและประกาศดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ภาษาจึงประสานไปยังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขอให้การอนุเคราะห์ประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับอาจารย์และบุคลากรก่อนการจัดกลุ่มเข้ารับการอบรม โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ จะสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมินดังกล่าวท่านละ 800 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเต็มจำนวน ในการนี้ ศูนย์ภาษา จึงขอให้อาจารย์ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และบุคลากรที่สนใจแจ้งรายชื่อเพื่อเข้ารับการประเมินผ่าน QR Code และส่งหลักฐานพร้อมรับรองสำเนามายังศูนย์ภาษา ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                    จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน             จำนวน 1 ชุด
  • หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูญหายสามารถใช้ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันมาใช้เป็นหลักฐานแทนได้ จำนวน 1 ชุด

ทั้งนี้ หลักฐานจะต้องส่งถึงศูนย์ภาษาภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๓ และต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และถือสัญชาติไทยเท่านั้น 

 

Scan เพื่อสมัคร

 

วันที่เผยแพร่


2020-02-26

คำสำคัญ


CEFR

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top