Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักศึกษารหัส 59 รอบตกค้าง สอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และประกาศรายชื่อและตารางสอบ สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษารหัส 59 (รอบตกค้าง) ดังนี้

1.ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษารหัส 59 (รอบตกค้าง) สอบเมื่อวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 (รายชื่อดังเอกสารแนบลำดับที่ 1)

  *โดยนักศึกษาที่มีผลสอบ ผ่าน ทางศูนย์ภาษาจะดำเนินการส่งรายงานผลสอบผ่านให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  *นักศึกษาทีี่มีสอบไม่ผ่าน (เฉพาะที่มีรายชื่อ) จะต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทางศูนย์ภาษาจะประกาศรายชื่อ กลุ่ม และตารางการเช้าอบรม และรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

2. ประกาศรายชื่อและตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักศึกษารหัส 59 (รอบตกค้าง) ที่ต้องเข้าสอบวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 (รายชื่อและตารางสอบดังเอกสารแนบลำดับที่ 2)

   *กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ นักศึกษาสามารถชำระได้ที่งานการเงิน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -15.00 น.

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและกรรมการกำกับการสอบ ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบลำดับที่ 3)

  *นักศึกษากรุณาอ่านแนวปฏิบัติอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ...รหัส 59 รอบตกค้าง สอบวันที่ 2 ตุลาคม 2562.pdf pdf Download
ประกาศรายชื่อและตารางสอบ...วันที่ 9 ตุลาคม 2562.pdf pdf Download
ประกาศแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-10-07

คำสำคัญ


CEFR, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top