Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 48 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 530 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 48 ชั่วโมง “TOEIC Click Me Up”

ณ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์)

  1. หลักการและเหตุผล

            ในภาวะปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น นิยมใช้กันในทั่วแทบทุกวงการ ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้บางองค์กรยังใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์ในการรับเข้าทำงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และหน่วยงานส่วนใหญ่นิยมใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากองค์กรทั่วโลกให้เป็นแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งการได้ฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อการเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)

  1. รูปแบบการอบรมโทอิค เป็นการเน้นเทคนิค และทริคในการทำข้อสอบ

                     Part Reading 24 ชั่วโมง   เวลา 09.00 – 16.00 น.

                     Part Listening 24 ชั่วโมง  เวลา 09.00 – 16.00 น.     

  1. วิทยากร : อาจารย์ภัทริน ฮัลสัน                   สอนในส่วนของ Reading Part

                    Dr. Fahmida Wazed Tina          สอนในส่วนของ Listening Part                 

                    อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  1. วิธีการสมัคร

       - อัตราค่าสมัคร          

          ประเภทผู้สมัคร บุคคลภายนอก                                                                            2,000 บาท

          ประเภทผู้สมัคร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                               1,500 บาท

       - สมัครผ่านระบบ online ทาง www.nstru.ac.th หรือ lc.nstru.ac.th และโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาที่ phanit_phe@nstru.ac.th

       - สมัครพร้อมชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

  1. สถานที่อบรม

          ห้อง 1913 ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 075-809835 e-mail : phanit_phe@nstru.ac.th

 

สมัครได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCph51JoYmuTehP5KxExWay_7Q6AzryG0n3MyeprkIf_SVew/viewform

 

วันที่เผยแพร่


2019-07-23

คำสำคัญ


TOEIC

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top