Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 231 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโยีสารสนเทศ ประกาศปฏิทินการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะสอบในวันที่ 13, 17 และ 20 มีนาคม 2562 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ ตารางสอบได้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.nstru.ac.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 

วันที่เผยแพร่


2019-02-12

คำสำคัญ


CEFR, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top