Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษ Exit Exam

เปิดอ่าน 231 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษาประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษ Exit Exam สำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาที่ตกค้าง

จากเดิมวันที่ 19-22 พ.ย.2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 25-28 ธ.ค.2561

เวลา           09.00-16.00 น.

สถานที่        ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 19

*โดยนักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบและอบรม ภายในวันที่ 19 ต.ค.2561 ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1

 

วันที่เผยแพร่


2018-10-12

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top