Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 40 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 530 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 40 ชั่วโมง

          ในภาวะปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น นิยมใช้กันในทั่วแทบทุกวงการ ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้บางองค์กรยังใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์ในการรับเข้าทำงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และหน่วยงานส่วนใหญ่นิยมใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากองค์กรทั่วโลก ให้เป็นแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งการได้ฝึกทักษะด้านภาษาเพื่อการเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้กำหนดให้มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) หลักสูตร 40 ชั่วโมง โดยจะเริ่มอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 1913 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป็นหมายเป็นบุคคลภายนอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่เผยแพร่


2018-05-09

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top