Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 557 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

           ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันหลักสูตร 30 ชั่วโมง ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 กลุ่ม สำหรับบุคลากรจำนวน 1 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 12 คน และสำหรับนักศึกษา 1 กลุ่ม ซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 14 คน

           ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ทางภาษาต่างประเทศ

วันที่เผยแพร่


2018-05-09

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top