Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560

เปิดอ่าน 225 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

​ 1​ (มูลนิธิฯ ได้จัดส่งหนังสือถึงอธิการบดี/รองอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยของท่าน หมายเลขอ้างอิง 2017/324c ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

ทั้งนี้ มูลนิธิฯขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนไม่เกิน 2 คนต่อวิทยาเขต ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันของท่านมีมากกว่า 1 วิทยาเขตในภูมิภาคต่าง ๆ มูลนิธิฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งให้วิทยาเขตเหล่านี้ทราบด้วย และให้วิทยาเขตทำการคัดเลือกตัวแทนนิสิต/นักศึกษา วิทยาเขตละ 2 คน และส่งรายชื่อมายังมูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 22

 มกราคม 2561 เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศ 

นิสิต/นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://w​ww.fulbrightthai.org (section "Now Open") ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2561 
  1. ​ประกาศรับสมัครทุน 2018-2019 Global UGRAD​ (ภาษาไทย)
  2. ข้อแนะนำการสร้างบัญชีผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
  3. ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัครออนไลน์และรายการเอกสารที่ต้องแนบ (ภาษาไทย)
  4. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร สำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)
  5. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)
  6. ใบปะหน้าจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัคร ฉบับที่ 2 (ภาษาอังกฤษ)
  7. ​ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุน 2018-2019 UGRAD สำหรับคนไทย​ 
    (ภาษาอังกฤษ)
​ทางมูลนิธิฯ แนะนำให้ผู้สมัคร อาจารย์ผู้เขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง​ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อ่านเอกสารข้างต้นทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนทำการสมัครหรือเขียนจดหมายแนะนำ/รับรอง เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาและขั้นตอนการรับสมัครอย่างถูกต้อง 
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หรือส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org.  

วันที่เผยแพร่


2017-11-04

คำสำคัญ


fulbright

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top