Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดูงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดอ่าน 221 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ดูงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งงานบริการต่างๆ ของศูนย์ภาษา ทั้งนี้ ผศ.ดร.จุติพร  อัศวโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมตอบข้อซักถาม

วันที่เผยแพร่


2017-05-23

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top