Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

เปิดอ่าน 212 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค

             สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยมีให้เลือก 2 ช่วงเวลา คือ สิงหาคม – ธันวาคม 2560 และ มกราคม – พฤษภาคม 2561

                ทั้งนี้ มูลนิธิฯขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทย 6 คน (ตัวจริง 4 คน และตัวสำรอง 2 คน) ต่อไป

                นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากทุกสาขาวิชาและจากทุกคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปคนใดที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยให้ส่งเอกสาร ตามรายละเอียดดังนี้ Global Undergraduate Exchange Program

วันที่เผยแพร่


2016-11-22

คำสำคัญ


fulbright

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top