Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศในงาน "เรียงถ้อยร้อยภาษา..จากลูกถึงพ่อหลวง"

เปิดอ่าน 220 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

     ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศในงาน "เรียงถ้อยร้อยภาษา..จากลูกถึงพ่อหลวง" ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ได้แก่

1. การประกวดพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Speech Contest)

   คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

2. การประกวดพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน (Speech Contest)

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

3. การแข่งขันการแปลภาษาอังกฤษ - ไทย ประเภทบุคคล

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

4. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

5. การแข่งขันเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ (English Essay Writing)

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เว็บไซต์สมัครเข้าแข่งขัน http://lc.nstru.ac.th/contest

เอกสารประกอบการสมัคร

     - ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

     - รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

วันที่เผยแพร่


2016-11-08

คำสำคัญ


เรียงถ้อยร้อยภาษา..จากลูกถึงพ่อหลวง

Back To Top