Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข่าวอบรม / สัมมนา


รับสมัครอบรมเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP
ศูนย์ภาษาประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP จำนวน 24 ชั่วโมง
01 Aug 2020
 

อ่านเพิ่มเติม


Update รายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

04 Sep 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 48 ชั่วโมง
ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 48 ชั่วโมง
23 Jul 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


อบรมภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 24 ชั่วโมง
ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 24 ชั่วโมง
08 Jul 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP หลักสูตร 16 ชั่วโมง
ศูนย์ภาษาชวนคุณมาติว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-TEP
07 Jun 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
ศูนย์ภาษาขอเชิญน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
06 Jun 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ศูนย์ภาษาขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในวันที่ 7 สิงหาคม 2562
05 Jun 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


อบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS 20 ชั่วโมง
ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS หลักสูตร 20 ชั่วโมง
09 May 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


อบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 48 ชั่วโมง
ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 48 ชั่วโมง
08 Mar 2019
 

อ่านเพิ่มเติม


การจัดอบรมและสอบ TOEIC
ศูนย์ภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 20 ชั่วโมง
23 May 2016
 

อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี”
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี”
23 Mar 2016
 

อ่านเพิ่มเติม


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
23 Mar 2016
 

อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรม Let’s Talk English หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดย Mr. Amir Hesari
ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรม Let’s Talk English หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดย Mr.Amir Hesari เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ และบุคลากร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
01 Mar 2016
 

อ่านเพิ่มเติม


การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Globalization”
วันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น
27 Sep 2015
 

อ่านเพิ่มเติม


การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ
วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27 Sep 2015
 

อ่านเพิ่มเติม

Back To Top