Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หน่วยงานราชการในประเทศไทย


รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

หน่วยงานราชการในประเทศไทย


Back To Top