Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดสอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 301 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


เมื่อวันที่ 23 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP ณ ห้องประชุมพรหมโยธี และห้อง 1933 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดสอบครั้งนี้มีผู้สม้ครเข้าสอบประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 161 คน ในนามศูนย์ภาษา เราขอขอบคุณผู้เข้าสอบทุกท่านขอให้ท่านมีผลการทดสอบอยู่ในระดับที่ทุกท่านหวังไว้นะคะ

Published


28 Oct 2021

Tags


CU-TEP, ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top