Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 277 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดทรายแก้ว อ.สิชล และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษน้องๆ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจ และตั้งใจในการทำกิจกรรมเป็นอย่างมาก

Published


28 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top