Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การบ้านยอดเยี่ยม

เปิดอ่าน 269 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ


Ms.Zhang Yu ครูอาสาสมัครชาวจีน จัดแสดงการบ้านยอดเยี่ยม ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1 ซึ่งเป็นที่สิ่งที่ครูผู้สอนภูมิใจมาก

Published


28 Oct 2021

Tags


การบ้าน

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top