Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน

เปิดอ่าน 629 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาระดับปวช.2และ ปวส.1 แผนกภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา ห้องสมุด และศุนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทราบถึงการให้ความรู้และบริการ เรียนรู้จากสภาพจริง สร้างโอกาส ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามโครงการ Let's join American Corner

Published


28 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา, ดูงาน, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top