Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ “เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ”

เปิดอ่าน 506 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ “เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ” (English Story Telling Competition) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และพร้อมสำหรับการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 4-6 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 ระดับมัธยมศึกษา 4-6 และ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละระดับคือ ด.ญ.นันทนัช เดชรักษา Nakhon International City School ระดับประถมศึกษา 4-6 ด.ญ.ลดาวรรณ พันธ์ด้อหล้า โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ระดับมัธยมศึกษา 1-3 นางสาวหทัยชนก อรชร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 4-6 นายนุรอาซีซี บูกุ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับอุดมศึกษา

Published


18 Oct 2021

Tags


Cultural Exchange Activity

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top