Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

โปรแกรม Ellis

เปิดอ่าน 588 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

     เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ Academic เป็นการฝึกภาษาอังกฤษทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และ Business สำหรับฝึกภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจโปรแกรม ELLIS จะกำหนดระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้หลายระดับ และจะแจ้งระดับการเรียนภาษาอังกฤษให้ผู้ใช้ทราบทุกครั้งของการเข้าใช้โปรแกรม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับการเรียนรู้และพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

    นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ชั้น 2 อาคาร 19 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่เผยแพร่


2015-08-17

คำสำคัญ


Back To Top