Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เกี่ยวกับเรา

เปิดอ่าน 2,461 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

บริบทของหน่วยงาน

มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศ บริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นด้านภาษาต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ เสริมสร้างทักษะ และโอกาสการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21”

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้กับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย
 5. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศโดยมุ่งการให้บริการที่สนองตอบต่อความต้องการของสังคม ชุมชมและท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศูนย์ภาษาได้กำหนดขอบเขตของการบริการ ดังนี้

 1. การบริการทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ
 2. การบริการห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ
 3. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศแบบเก็บค่าลงทะเบียน
 4. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศแบบให้เปล่า
 5. การจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศในลักษณะการให้ความร่วมมือแบบรับค่าบริการ
 6. การบริการวิทยากรอบรมด้านภาษาต่างประเทศ

วันที่เผยแพร่


2015-08-22

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top