รายชื่อผู้สมัคร


ใบสมัคร สอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2551
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551  เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
ณ ศูนย์ภาษา


ครั้งที่ ::
วันที่เริ่มเปิดรับสมัคร ::
วันที่หมดเขตรับสมัคร ::
วันที่สมัคร ::
คำนำหน้าชื่อ ::  นาย   นาง   นางสาว
ชื่อ ภาษาไทย :: *     สกุล ภาษาไทย   *
ชื่อ ภาษาอังกฤษ :: *     สกุล ภาษาอังกฤษ*
สถานที่ทำงาน ::
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :: *
หมายเลขโทรศัพท์ ::
E-Mail ::
ประวัติการศึกษา :: ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
ระดับ ปวท. หรือเทียบเท่า
ระดับ อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า
ระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ระดับ สูงกว่าปริญญาตรี
ระดับ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ระดับ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ระดับ ต่ำกว่า ปวช.
อื่นๆ โปรดระบุ    
   


สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย  ***ให้คลิกที่ค้นหาข้อมูล เพื่อทำการค้นหาข้อมูลตัวเอง ไม่ต้องใส่รหัสบัตรประจำตัวประชาชนก่อน
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ::  ค้นหาข้อมูล
   


   การรับสมัคร

   1. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคาร 19 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

   2. สมัคร online ทาง http://lc.nstru.ac.th/html1/LC/toeic/

   

   

   ค่าลงทะเบียน

   สอบ : นักศึกษา คนละ 800
             บุคลากรมหาวิทยาลัย คนละ 1,000 บาท
             บุคคลทั่วไป คนละ 1,500 บาท

   หมายเหตุ

   1. การจัดสอบจะดำเนินการได้ เมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบไม่ต่ำ

   2. หากจำนวนผู้สมัครสอบต่ำกว่า 25 คน สำนักฯ จะคืนเงินค่าสมัครให้ลังจากวันปิดรับสมัคร


        * ทางศูนย์ภาษา จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้อบรมเพิ่มแต่อย่างใด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านเว็บไซต์เท่านั่น เพื่อป้องกันผู้แอบอ้าง


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาคาร 19 โทร/Fax. 075-377136. Language Center Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 2007.